Pozvánka

na Shromáždění delagátů, které uskuteční dne 26.5.2022 od 16:30 hodin v zasedací místnosti kanceláře SBD Mělník, Nová 223.

Program:

  1. Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu
  2. Volba mandátové, návrhové, volební komise a volba ověřovatelů zápisu
  3. Změna družstva a schválení stanov
  4. Volba do představenstva a kontrolní komise
  5. Zpráva o činnosti představenstva
  6. Zpráva kontrolní komise
  7. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2021
  8. Schválení rozpočtu na rok 2022
  9. Diskuse
  10. Usnesení a závěr

Žádáme Vás, aby jste svým včasným příchodem přispěli k přesnému zahájení schůze.

Účast všech pozvaných delegátů, nebo jejich zástupců NUTNÁ

V Mělníce dne 1.5.2022

Příloha: